Minggu, 11 Desember 2011

Soal-Soal Biology SMP


Soal Latihan Biologi SMP
(Materi: Struktur dan Fungsi Tumbuhan)


1.      Bagian yang berfungi sebagai tempat pernafasan atau pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida pada skema daun di atas ditunjukkan oleh nomor….
A.    1
B.     2
C.     3
D.    4
2.      Yang berfungsi sebagai pengatur masuknya air dan garam mineral dari dalam tanah adalah….
A.    Epidermis
B.     Korteks
C.     Rambut akar
D.    Endodermis
3.      Fungsi daun antara lain  dibawah ini, kecuali…..
A.    Tempat terjadinya proses fotosintesis
B.     Tempat terjadinya penguapan
C.     Tempat penyerapan air melalui stomata
D.    Tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2
4.      Bila pohon pisang dipotong setinggi 30 cm dari permukaan tanah, maka pada batas bekas potongan itu akan keluar air. Hal ini menunjukkan adanya….
A.    Daya kapilaritas
B.     Daya isap daun
C.     Tekanan akar
D.    Adesi dan kohesi
5.      Adanya gerak kemotaksis dapat ditunjukkan pada…
A.    Gerak membuka spora pada tumbuhan paku
B.     Peristiwa pecahnya buah polong
C.     Gerak spermatozoid ke sel telur dalam peristiwa pembuahan
D.    Gerak tumbuhan membelit pada sulur kacang-kacangan
6.      Peristiwa pengeluaran air dlam bentuk uap air pada tumbuhan termasuk dalam proses…
A.    Respirasi
B.     Sekresi
C.     Ekskresi
D.    Transpirasi
 
7.      Ciri batang  tumbuhan monokotil adalah…
A.    Tidak mempunyai meristem interkalar
B.     Mempunyai cambium vascular
C.     Batang bercabang
D.    Tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulur
8.      Yang merupakan sel pembangun dari xylem adalah…
A.    Pembuluh tapis
B.     Sklereid
C.     Sel pengiring
D.    Trakea
9.      Pembulluh angkut yang utama pada jaringan floem adalah…
A.    Pembuluh tapis
B.     Trakeid
C.     Trakea
D.    Sel pengiring
10.  Xilem  dan Floem berkumpul dalam satu berkas yaitu…
A.    Empulur
B.     Berkas pembuluh
C.     Kambium
D.    Korteks
11.  Di bawah ini yang bukan merupakan organ tumbuhan adalah…
a.       Akar          c. batang
b.      Daun         d. kecambah
12.  Organ yang berfungsi menyerap air dan mineral terlarut dari dalam tanah adalah…
a.       Bunga        c. daun
b.      Akar          d. batang
13.  Salah satu fungsi batang adalah..
a.       Menyerap air dan mineral
b.      Menangkap sinar matahari
c.       Tempat berlangsungnya fotosintetis
d.      Tempat penyimpanan cadangan makanan
14.  Hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh babgian tubuh melalui…
a.       Xylem       c. floem
b.      Klorofil     d. stomata
15.  Yang tidak termasuk system jaringan pada tumbuhan adalah…
a.       Jaringan dermal
b.      Jaringan pengangkut
c.       Jaringan dasar
d.      Jaringan ikat
16.  Yang tidak termasuk jaringan sederhana adalah…
a.       Xylem       c. parenkim
b.      Kolenkim d. sklerenkim
17.  Fungsi dari rambut akar adalah…
a.       Penguat berdirinya pohon
b.      Penampung cadangan mineral
c.       Perluaasan bidang penyerapan
d.      Tempat fotoosintesis
18.  Pada sel endodermis muda terdapat penebalan dinding oleh zat suberin atau lignin yang disebbut dengan…
a.       Kaliptra     c. stele
b.      Aerenkim d. pita kaspari

19.  Bagian batang yang mengandung butiran tepung adalah…
a.       Endodermis
b.      Epidermis
c.       Korteks
d.      Cambium
20.  Bagian akar yang berupa tonjolan sel epidermis untuk menyerap air secara otomatis disebut…
a.       Rambut akar
b.      Ujung akar
c.       Tudung akar
d.      Pangkal akar
21.  1) akarserabut
2) letak bberkas pengankut kolateral
3) tidak mempunyai cambium
4) akar tunggang
Yang merupakan cirri tumbuhan monokotil adalah…
a. 1,2               c. 1,3
b. 2,4               d. 2,3
22.  Tempat keluar masuknya oksigen pada tumbuhan adalah…
a.       Xylem dan loem apada daun
b.      Xylem dan floem pada batang
c.       Stomata pada daun dan lentisel pada batang
d.      Stomata pada daun dan xylem-floem pada batang
23.  Pada tumbuhan tingkat rendah, alat pernafasannya berupa…
a.       Selaput sel c. stomata
b.      Lentisel     d. kulit
24.  Keluar masuknya udara dalam tumbuhan berlangsung secara…
a.       Difusi        c. osmosis
b.      Langsung d. filtrasi
25.  Jaringan yang selalu membelah dan terletak antara xylem dan floem adalah…
a.       Epidermis  c. empulur
b.      Cambium   d. endodermis
26.  Hasil fotosintesis yang disimpan dan diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk…
a.       Amilum     c. glukosa
b.      Lemak       d. fruktosa
27.  Funsi cambium adalah…
a.       Memperbesar akar dan daun
b.      Memperbesar batang
c.       Memperbesar daun
d.      Memperbesar batang dan daun
28.  Lapisan gabus pada tumbuhan berfungsi untuk…
a.       Sirkulasi udara
b.      Pengangkutan zat makanan
c.       Pengangkutan hasilfotosintesis
d.      Sirkulasi zat makanan
29.  Peristiwa pengeluaran air dalam bentuk uap air pada tumbuhan termasuk dalam proses…
a.       Respirasi    c. ekskresi
b.      Sekresi       d. transpirasi
30.  Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi akar adalah…
a.       Menguatkan tegaknya tumbuhan
b.      Menyerap air dan garam mineral
c.       Tempat menyimpan cadangan makanan
d.      Tempat menyimpan cadangan udara
31.  Fungsi dari epidermis batang adalah…
a.       Melindungi jaringan di dalamnya
b.      Menyimpan cadangan makanan
c.       Menyimpan air dan mineral
d.      Tempat berlangsungnya fotosintesis
32.  Modifikasi dari epidermis daun dapat berupa…
a.       Parenkim spons
b.      Parenkim palisade
c.       Kloroplas
d.      Trikoma
33.  Fungsi daun adalah…
a.       Menyokong beridirnya tanaman
b.      Alat perkembang biakan
c.       Tempat berlangsungnya fotosintesis
d.      Member bentuk tubuh tanaman
34.  Yang merupakan perhiasan bunga adalah…
a.       Mahkota dan kelopak
b.      Benang sari dan putik
c.       Putik dan mahkota bunga
d.      Benang sari
35.  Jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional adalah…
a.       Jaringan dewasa
b.      Jaringan meristem
c.       Jaringan penguat
d.      Jaringan gabus
36.  Yang merupakan sel pembangunan dari xylem adalah…
a.       Pembuluh tapis
b.      Sklereid
c.       Sel pengiring
d.      Trakea
37.  Pembuluh angkut yang utama pada jaringan floem adalah…
a.       Pembuluh tapis
b.      Trakeid
c.       Trakea
d.      Sel pengiring
38.  Alat transportasi pada tumbuhan adalah…
a.       Jarigan pembuluh yang berupa floem dan xylem
b.      Jaringan epidermis berupa xylem dan floem
c.       Jaringan pembuluh yang berupa tapis dan floem
d.      Jaringan epidermis berupa tapis dan kayu
39.  Parenkim yang memiliki kloroplas disebut…
a.       Kolenkim
b.      Klorenkim
c.       Sklerenkim
d.      Parenkim batang